Privacyverklaring

Namens Appartement in de Harz (vertegenwoordigt door de familie Richters) respecteren wij uw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit document vindt u meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25-05-2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan, ons privacybeleid te accepteren.

 

1. Bedrijfsgegevens Appartement in de Harz

Appartementindeharz.nl is een website van ons te huren appartement. Om het boeken mogelijk te maken en om u op correcte en persoonlijke wijze via mail te kunnen benaderen, verzamelen we persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Hieronder vindt u de volledige informatie van Appartement in de Harz:

 

Naam:         Appartement in de Harz

Adres:         Stelmakerij 12

                    9932 GL  DELFZIJL

Website:      https://appartementindeharz.nl/

E-mail:         info@appartementindeharz.nl en groentje9@hotmail.com

Telefoon:     0031 (0)596 614523

 

2. Welke gegevens worden via onze website en mail verzameld en verwerkt en waarom?

Als u een boeking doet via de website of de mail, verzamelen wij persoonsgegevens van u.

Dit gaat om gegevens die u zelf opgeeft, zoals namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers. Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:

 • Omdat wij onze bedrijfsactiviteiten zonder verschillende van deze gegevens niet of  nauwelijks kunnen uitvoeren;
 • Omdat we u zonder deze gegevens minder goed van dienst kunnen zijn.

Deze grondslag om persoonsgegevens te verzamelen wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd.

Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor u mogelijk maken om gebruik te maken van de boekingsmogelijkheden van Appartement in de Harz. Denk hierbij aan het huren van het appartement of het ontvangen van nieuwsbrieven e.d.

Appartement in de Harz verzamelt twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan uw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor- en achternaam, adresgegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres.

Appartement in de Harz verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons-) gegevens van u:

 • Voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een reservering, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
 • E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
 • Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het verzenden van schriftelijke communicatie en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
 • Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van ad hoc informatie, zoals wijzigingen in gemaakte reserveringen.

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een reservering voor ons appartement te maken. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van maken van de reservering. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen gebruikt worden.

De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een boeking na ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar verzekeraars en naar de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

3. Gebruik van (persoons-) gegevens door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Appartement in de Harz uw (persoons)gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden. Appartement in de Harz kan deze gegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen/instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. Appartement in de Harz is tevens genoodzaakt om uw gegevens met derden te delen indien zij hier op basis van wettelijke bepalingen toe verplicht is. Denk hierbij aan de gevolgen van een rechtszaak en/of wanneer Appartement in de Harz dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

4. Hoe beschermt Appartement in de Harz uw persoonlijke informatie?

Appartement in de Harz neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Uw gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. We gebruiken de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Op alle pagina’s, inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Dit geldt ook voor e-mails waarin persoonsgegevens worden verzonden. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van gasten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

 

5. Wat zijn uw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?

Als boeker van ons appartement hebt u diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door Appartement in de Harz verzameld worden:

 •  Recht op inzage: wanneer u een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan u te verschaffen. Voor inzage in uw opgeslagen gegevens kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via ons e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u de gegevens die wij  van u hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en u deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
 • Recht op correctie en verwijdering: wenst u de gegevens die wij van u hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van uw opgeslagen gegevens kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via ons e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Appartement in de Harz zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. Appartement in de Harz hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost.

Als gebruiker van onze website heeft u te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. Appartement in de Harz zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij Appartement in de Harz dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

6. Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden u aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zult u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 16 mei 2018.

 

7. Contact

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Appartement in de Harz kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit is mogelijk op de volgende manieren:

– Per e-mail:      info@appartementindeharz.nl en groentje9@hotmail.com

– Per telefoon:   0031 (0)596 614523

– Per post:         Stelmakerij 12, 9932 GL  Delfzijl

 

Opgemaakt te Delfzijl, 16-05-2018

 

Comments are closed.

 • Kalender word geladen......
  -
  Beschikbaar
  18
  -
  Gereserveerd
  18
  -
  In behandeling